Privacyverklaring Centrum voor Avondonderwijs VZW

Voor het laatst bijgewerkt op 09/01/2019

In deze privacyverklaring staat hoe het Centrum voor Avondonderwijs VZW omgaat met persoonlijke informatie en je privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers en gebruikers van onze websites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Privacy is voor Het Centrum voor Avondonderwijs VZW een zeer belangrijk gegeven waar we dan ook de nodige aandacht aan besteden. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Overal wordt in onze communicatie verwezen naar onderstaande privacyverklaring. Bij het gebruik van de website zal je gewezen worden op de "legal notice", waar deze Privacyverklaring onlosmakelijk deel van uitmaakt.

We leggen hieronder uit wat de verwerking van data inhoudt, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking en wie de feitelijke verwerker is, hoe je zelf met jouw gegevens kan omgaan, en uiteraard hoe het Centrum voor Avondonderwijs je hiermee kan helpen.

Onderstaande tekst overrulet alle andere teksten van het Centrum voor Avondonderwijs VZW (bijvoorbeeld de teksten die zijn opgenomen in de disclaimers of in de algemene voorwaarden), zeker als deze tegenstrijdig zouden zijn met de onderstaande privacyverklaring.

Centrum voor Avondonderwijs VZW: Een vereniging zonder winstoogmerk, met als andere gekende handelsbenamingen "Schoonheidsschool" en "CVA", die optreedt als verantwoordelijke van de verwerker van jouw informatie (zie hieronder).

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij Centrum voor Avondonderwijs VZW inschrijft voor een professionele (Beroeps)Opleiding of een Hobbycursus of daarvoor een offerte ontvangt. De (rechts)persoon die een (Beroeps)Opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een BeroepsOpleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

Persoonlijke informatie: Alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren.

(Beroeps)Opleiding: Een door Centrum voor Avondonderwijs VZW verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding. Al deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de Cursisten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. Deze opleidingen kunnen worden gefinancierd met de opleidingscheques (loopbaanbegeleiding) of de kmo-portefeuille (zelfstandigen of werknemers van een KMO). De bepalingen ten aanzien van consumenten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht is voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of "updating" te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen.

Hobbycursus: Het Centrum voor Avondonderwijs VZW organiseert voor Consumenten een zeer beperkt aantal Hobbycursussen. Dit aanbod is limitatief terug te vinden onder het thema hobby op de website www.centrumvooravondonderwijs.be. Enkel deze Hobbycursussen vallen onder het Wetboek Economisch Recht en zijn (onderwijs)diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij bij de aankoop van de Hobbycursus een bepaalde datum en een bepaalde periode tot uitvoering worden vastgelegd.

Consument: Een Cursist, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een Hobbycursus volgt. Een Consument volgt een Hobbycursus omwille van vrijetijdsbesteding.

Cursusmateriaal: Opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (Beroeps)Opleiding of de Hobbycursus. De Cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en / of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken en/of gedownload.

Cursusgeld: Het totale bedrag van de opleiding dat een Cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de Cursist zelf dient te voorzien.

Privacywet: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

GDPR: Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de "General Data Protection Regulation" (GDPR) of "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) goedgekeurd. Met deze nieuwe verordening beoogt Europa een hoger beschermingsniveau voor alle particulieren wiens persoonsgegevens verwerkt worden. Op 25 mei 2018 zal de verordening van kracht worden in alle Europese lidstaten. Vanaf dan kunnen cursisten zich rechtstreeks op hun bijkomende rechten in de nieuwe privacywetgeving beroepen, en dit ten aanzien van elke onderwijsinstelling die persoonsgegevens verwerkt.

1. Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens"?

Onder "verwerking van persoonsgegevens" verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 2 van dit privacybeleid. Het begrip "verwerking" is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder "persoonsgegevens" verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Het Centrum voor Avondonderwijs erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand. De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Het Centrum voor Avondonderwijs voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder punt 2 hieronder. De gegevens zijn toereikend (naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal) en worden niet overmatig verzameld.

Via onze websites kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft Centrum voor Avondonderwijs geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom doen we dit?

Het Centrum voor Avondonderwijs vindt dat de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens één van haar belangrijkste taken is. Het Centrum voor Avondonderwijs zal je gegevens daarom uitsluitend gebruiken en aanwenden in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de boekhoudwetgeving).

Als bezoeker van onze websites kan je deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als je je echter registreert als student om gebruik te maken van producten of diensten verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over jou om je deze diensten te kunnen aanbieden:

 • contactgegevens zoals jouw naam, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van je creditcard;
 • demografische gegevens zoals jouw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype;
 • profielgegevens, waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • praktische details over de inschrijvingen voor je opleidingen.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van je vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als je de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kan je niet deelnemen aan deze activiteit op de website.

Het Centrum voor Avondonderwijs zal deze (persoons)gegevens verzamelen en verwerken met als prioritair doel je een goede opleiding te bieden en je een een goede technische werking (technische doeleinden) te garanderen van haar website, haar studentenprofiel en haar online leerplatform. We zullen (als je daar indien nodig de toestemming voor hebt gegeven) jouw persoonsgegevens ook gebruiken om:

 • je (geautomatiseeerd) gepersonaliseerd opleidingsadvies en/of loopbaanadvies te geven, om je informatie te verstrekken over de activiteiten van Centrum voor Avondonderwijs (zoals nieuwe opleidingen of studierichtingen van korte of lange duur, trainingen, workshops, seminaries, wijzigingen in bestaande opleidingen, etc);
 • jouw financiële transacties te verwerken en voor facturatiedoeleinden;
 • je bevestigingen te sturen voor een inschrijving of een vernieuwing van een opleiding;
 • je indien toepasselijk je rechten en de duurtijd ervan te registreren (bijvoorbeeld je recht op online begeleiding);
 • je te kunnen antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • jouw account te beheren;
 • je door jou opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • je op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van het Centrum voor Avondonderwijs en geselecteerde derde partijen;
 • je op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot het verkrijgen van studiemateriaal om je opleiding te vereenvoudigen;
 • jouw promoties en sweepstakes te beheren waaraan je deelneemt en je op de hoogte te brengen van de resultaten;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • jouw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze onderwijsdiensten;
 • je op de hoogte te brengen van evenementen of openstaande vacatures;
 • fraude te bestrijden, je veiligheid te garanderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • statistieken bij te houden over bijvoorbeeld slagingskansen;
 • te beoordelen of je aan de toelatingsvoorwaarden van een opleiding voldoet;
 • het opmaken van diploma's wanneer je geslaagd bent voor een examen.
 • te communiceren rondom de resultaten van een commerciële actie waaraan je deelnam.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van jouw voorkeuren. We koppelen jouw persoonlijk identificeerbare informatie en/of jouw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te voorzien, om de inhoud van de website voor je te verbeteren en/of om jouw voorkeuren te bepalen.

Zoals bij de meeste websites kan het Centrum voor Avondonderwijs of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van het Centrum voor Avondonderwijs, bepaalde technische en routeringsinformatie over jouw computer verzamelen wanneer je de website gebruikt om jouw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de website en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Het Centrum voor Avondonderwijs gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan jouw persoonlijke gegevens.

Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die je hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we jouw contactgegevens aanvullen met gegevens die worden verstrekt door diverse overheidsdiensten (bijvoorbeeld gegevens verkregen via Vlaio in kader van de KMO-Portefeuille of van de VDAB in kader van opleidingscheques) om jouw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van jou verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databases van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar je sturen relevant en interessant voor je is.

Wanneer je onze mobiele apps of diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt en de versie van het besturingssysteem. Op geen enkel moment vragen we om, verkrijgen we toegang tot, of volgen we op locatie gebaseerde informatie van je mobiele apparaat wanneer je downloadt of onze mobiele apps of diensten gebruikt.

3. Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens worden bewaard in een beveiligde en versleutelde omgeving, namelijk een beveiligde databank op een server die zich binnen de Europese Unie bevindt of in de cloud. We garanderen de privacy by default (studenten hebben steeds de meest privacy vriendelijke optie als standaard in hun studentenprofiel) en de privacy by design (de gegevensbescherming is een essentieel aspect bij het "design" van nieuwe producten zoals de online leerplatformen en het studentenprofiel). Alle gegevens worden extra beschermd door een professioneel extern it-bedrijf Centre for Distance Learning International LLC. Mevrouw Veronika Petrova, medewerker van dit extern bedrijf is aangesteld als onze "Data Pro